Algemene voorwaarden

Artikel 1

Opdrachtgever en opdrachtnemer.

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt:

 • Opdrachtgever is de natuurlijke - of rechtspersoon met wie door opdrachtnemer een overeenkomst wordt gesloten of die van de diensten van opdrachtnemer gebruik maakt.
 • Opdrachtnemer is Jobit.nl B.V. die haar diensten via een aantal voor ieder toegankelijke sites aanbiedt.

Artikel 2

Offertes en aanbiedingen

 1. Offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij dit anders is aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, of bij een mondelinge opdracht, die door opdrachtnemer schriftelijk wordt bevestigd middels een opdrachtbevestiging, zijnde de factuur.
 2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief 21% BTW.
 3. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 3

Geldigheid van de overeengekomen voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever. Tenzij door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen is deze voorwaarden niet te handhaven.
 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop-¬ of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 4

Afhandeling van de opdracht

 1. Alle gegevens waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk voor het uitvoeren van de opdracht worden door de opdrachtgever tijdig ter beschikking gesteld. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig of onbruikbaar of niet compleet en/of beschadigd aan gebruiker zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

Artikel 5

Duur van de overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen opdrachtnemer en een opdrachtgever wordt aangegaan voor de overeengekomen tijd; deze wordt bevestigd door een opdrachtformulier of een vermelding op de factuur.

Artikel 6

Inhoud teksten van de vacatures

 1. De vacatures die op de site worden gepubliceerd kunnen door middel van aangeleverde XML bestanden op onze website worden geplaatst. Ondanks de hoge zorg die opdrachtnemer besteedt aan correcte overname, zijn fouten door storingen in dit proces niet uitgesloten. Om deze reden kunnen er, naast inhoudelijke onjuistheden, tevens onjuistheden voorkomen bij de selectie van vacature, zowel online als via de vacatureservice. In de advertentie geïnteresseerde personen kunnen dan ook geen rechten ontlenen aan de gepresenteerde teksten. Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden raden wij dan ook aan om contact met opdrachtnemer op te nemen. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die aan de site wordt ontleend.
 2. De op de site gepubliceerde vacature- en bedrijfsgegevens zijn eigendom van opdrachtnemer van opdrachtgever. Het is daarom niet toegestaan deze gegevens zonder toestemming geheel of ten dele over te nemen of op een andere wijze te publiceren.

Artikel 7

Weigering van advertenties

 1. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om zonder opgave van redenen advertentieopdrachten te weigeren, te annuleren of de uitvoering daarvan op te schorten, zonder dat dit op enigerlei wijze kan leiden tot schadeverplichtingen. Deze bevoegdheid van de gebruiker geldt eveneens voor advertentiecontracten waaraan reeds gedeeltelijk uitvoering is gegeven.
 2. Reclame-uitingen moeten voldoen aan de eisen die de Nederlandse Reclame Code Commissie stelt en de Nederlandse wetgeving. Bovendien behoudt gebruiker zich het recht voor om tekst en vorm van alle advertenties, die voor plaatsing op de site worden aangeboden, in alle redelijkheid te wijzigen.

Artikel 8

Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Wanneer de opdrachtgever zijn factuur niet binnen de overeengekomen 14 dagen voldoet, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Dan is de opdrachtgever een rente verschuldigd van 1% per maand. Als de wettelijke rente hoger is, dan geldt de wettelijke rente. De rente over het verschuldigd bedrag wordt berekend, vanaf het moment, dat opdrachtgever in verzuim is, tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 3. Bij opdrachten met een langere looptijd, worden de verschuldigde kosten éénmalig vooraf in rekening gebracht.
 4. Onmiddellijk opeisbaar zijn de vorderingen ingeval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever.
 5. Besluit de opdrachtgever om een geplaatste vacature (eerder) in te trekken dan bij afloop binnen de gestelde termijn of een opdracht geheel te annuleren, zal geen restitutie plaatsvinden.

Artikel 9

Incassokosten

 1. Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 10% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 45,00.
 2. Indien opdrachtnemer hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 3. Gemaakte redelijke gerechtelijke- en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.
 4. Over de gemaakte incassokosten is de opdrachtgever rente verschuldigd.

Artikel 10

Aansprakelijkheid

 1. Indien er sprake is van overmacht waar opdrachtnemer geen invloed op heeft, is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties of vacatures
 2. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is in alle gevallen beperkt tot hoogstens de opdrachtwaarde van dat gedeelte van de overeenkomst.
 3. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 11

Vrijwaringen

 1. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 2. Indien opdrachtgever aan opdrachtnemer informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
 3. De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer volledig voor alle mogelijke claims van de opdrachtgever en derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met het gebruik van de opdrachtgever van deze site.

Artikel 12

Reclamaties

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 3 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 5 dagen na plaatsing van de vacature(s) schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 10.

Artikel 13

Gegevens van bedrijven en cv's

 1. Contact met bedrijven en werkgevers wier contactinformatie op de site staat, is uitsluitend bedoeld voor gebruikers, met het doel te reageren op de vacatures en zich te presenteren als kandidaat.
 2. Communicatie met - of acquisitie bij deze bedrijven naast dit voornoemde doel is niet toegestaan. Voor overige informatie met betrekking tot de advertentiemogelijkheden verwijzen wij u naar opdrachtnemer.
 3. Contactopname met werkzoekenden is uitsluitend toegestaan aan gebruikers met een geldig inlogcode.

Artikel 15

Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Arnhem.
 2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 3. Rechtsgeldig is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.

Artikel 16

Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Waarmee kunnen wij je helpen?